1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Turun sarjakuvaseura ry ja kotipaikka Turku.

2. Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää sarjakuvakulttuuria erityisesti Turun alueella ja edistää sarjakuvan tekijöiden, harrastajien ja muiden sarjakuva-alan toimijoiden välistä yhteydenpitoa ja vuorovaikutusta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys hankkii ja ylläpitää yhteyksiä muihin vastaaviin koti- ja ulkomaisiin yhdistyksiin, järjestää yleisö- ja jäsentilaisuuksia sekä koulutusta, osallistuu erilaisiin tapahtumiin ja harjoittaa tiedotus-, näyttely-, tutkimus- ja julkaisutoimintaa.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimintansa tukemiseksi harjoittaa kahvila- ja ravintolatoimintaa yhdessä liikepaikassa, järjestää myyjäisiä ja maksullisia yleisötilaisuuksia sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

Yhdistys hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan.

3. Yhdistyksen jäsenet

Varsinaiset jäsenet

Yhdistyksen varsinainen jäsen voi olla henkilö, rekisteröity säätiö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenanomukset hyväksyy yhdistyksen hallitus. Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Yhdistyksen kokous voi 3/4 äänten enemmistöllä erottaa jäsenen, joka toimii yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan. Jäsen katsotaan eronneeksi, mikäli hän ei ole suorittanut jäsenmaksuaan kahtena peräkkäisenä vuotena. Hallituksen jäsenet voidaan vapauttaa jäsenmaksuvelvoitteesta tilikaudeksi kerrallaan syyskokouksen päätöksellä.

Kunniajäsenet

Yhdistyksen kokous voi yksimielisellä päätöksellä kutsua yhdistyksen kunniajäseniksi henkilöitä, rekisteröityjä säätiöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka ovat erityisen arvokkaalla tavalla tukeneet yhdistyksen pyrkimyksiä. Kunniajäsenellä on täydet jäsenoikeudet, mutta ei jäsenmaksuvelvoitetta.

Kannatusjäsenet

Yhdistyksellä voi olla kannatusjäseniä. Kannatusjäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa, mutta ei äänioikeutta. Kannatusjäsenillä ei ole myöskään muita jäsenetuja. Kannatusjäsenet hyväksyy hallitus.

4. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokous

Päätösvaltaa yhdistyksessä käyttää yhdistyksen kokous. Hallitus kutsuu kokouksen koolle kirjallisesti vähintään viikkoa ennen kokouspäivää joko kullekin jäsenelle toimitettavalla sähköisellä tai paperisella jäsenkirjeellä tai käyttäen syyskokouksen hyväksymän toimintasuunnitelman määräämää tiedotuskanavaa. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. 

Kokouskutsun yhteydessä on mainittava käsiteltävät asiat. Päätökset kokouksessa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee, mutta vaaleissa arpa. 

Ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.

Yhdistyksen kokousten järjestäytyminen

Kokouksen avaa yhdistyksen puheenjohtaja tai tämän ollessa estyneenä joku muu hallituksen jäsen. Valitaan lain vaatimat toimihenkilöt, mukaan lukien kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Yhdistyksen syyskokous

Syyskokous pidetään loka-joulukuussa. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. valitaan seuraavaksi vuodeksi hallituksen puheenjohtaja, joka toimii myös yhdistyksen puheenjohtajana
  2. valitaan seuraavaksi vuodeksi hallitukseen 2-9 muuta jäsentä
  3. hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä päätetään jäsenmaksujen suuruus
  4. valitaan seuraavaksi vuodeksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
  5. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen kevätkokous

Kevätkokous pidetään maalis-toukokuussa. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. esitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös ja päätetään niiden hyväksymisestä
  2. päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä edellisen vuoden hallitukselle ja muille tilivelvollisille
  3. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

5. Yhdistyksen tili- ja toimikausi

Yhdistyksen tili- ja toimikausi on kalenterivuosi.

6. Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen syyskokouksen valitsema hallitus käyttää yhdistyksen toimeenpanovaltaa. Hallitus valmistelee yhdistyksen kokoukselle esitettävät asiat. Hallitus on toiminnastaan vastuussa yhdistyksen kokoukselle. Hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin, jotka toimivat myös yhdistyksen varapuheenjohtajana ja sihteerinä. Puheenjohtaja tai tämän ollessa estyneenä varapuheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle vähintään kolme päivää ennen kokousta. Kokous on päätösvaltainen, jos paikalla on vähintään puolet hallituksen jäsenistä.

7. Tilinpäätös

Tilinpäätös on toimitettava tilintarkastajille vähintään kolme viikkoa ennen kevätkokousta.

8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja, sihteeri tai hallituksen oikeuttama henkilö, kukin erikseen.

9. Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä varsinaisissa ja ylimääräisissä yhdistyksen kokouksissa, jos asiasta on kokouskutsussa mainittu ja jos muutosten puolesta annetaan vähintään ⅔ äänestyksessä annetuista äänistä.

10. Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkautuessa sen arkisto ja varat luovutetaan sarjakuvan tai sen lähellä olevien kulttuuripiirteiden tutkimuksesta kiinnostuneille oikeuskelpoisille yhteisöille tai säätiöille. Luovuttamisesta päättää tarkemmin purkukokous. Yhdistyksen purkamispäätös on tehtävä kahdessa perättäisessä kokouksessa, edellisessä vähintään ⅚ enemmistöllä, jälkimmäisessä ⅔ enemmistöllä annetuista äänistä. Kokousten välisen ajan tulee olla vähintään kaksi viikkoa. Purkamisesta on erikseen ilmoitettava kokouskutsuissa.